Logo Bowen vereniging

Algemene Voorwaarden van de Bowen Vereniging

Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de scholingen en de online producten van de Bowen Vereniging. De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van de Bowen Vereniging.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Bowen Vereniging behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor scholingsmodules gegeven door Bowtech of MSTR gelden de bijzondere voorwaarden vermeldt bij de inschrijvingstekst.

1.3 Bowen Vereniging garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1.4 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

1.5. Met betrekking tot de elektronische betaling zal de opleiding voor een passende en een veilige web omgeving zorgdragen.
 

Gegevensbeheer

2.1 Indien u een bestelling plaatst bij Bowen Vereniging, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Bowen Vereniging. Bowen Vereniging houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy. Ze respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
 

Eigendomsvoorbehoud

3.1 Eigendom van alle door Bowen Vereniging aan de afnemer geleverde zaken blijft van de Bowen Vereniging zolang de afnemer de vorderingen van Bowen Vereniging uit hoofde van de overeenkomst niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
 

Afbeeldingen en specificaties

4.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc. op de internetsite van Bowen Vereniging gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

4.2 Copyright: Alle rechten voorbehouden. Niets uit het lesmateriaal of de website mag op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming vooraf door Bowen Vereniging op straffe van copyrightschending.
 

Totstandkoming van overeenkomsten

5.1 Een overeenkomst tot het volgen van een scholing tussen Bowen Vereniging en een student komt tot stand door volledige invulling en toesturen van het elektronisch inschrijfformulier op de website van Bowen Vereniging.

5.2 Na de inschrijving heeft u de mogelijkheid per iDeal te betalen. Als u geen Nederlandse bankrekening heeft of u kunt en/of wilt niet per iDeal betalen, blijft de overeenkomst van kracht. U krijgt dan een schriftelijke factuur toegestuurd/toe gemaild.

5.3 Indien voor een scholing onvoldoende belangstelling blijkt te bestaan is Bowen Vereniging gerechtigd om van het geven van de betreffende training af te zien, dan wel deze te combineren met een andere training of de training te geven op een andere datum. Zij doet hiervan mededeling aan de student. In geval de training niet doorgaat, vindt deze mededeling uiterlijk plaats veertien lesdagen voor de eerste dag van de lesactiviteit. Er zal altijd getracht worden om in goed overleg een passend aanbod te vinden.

5.4 Indien een scholing geen doorgang vindt wegens onvoldoende belangstelling, wordt de overeenkomst ontbonden door middel van de daartoe strekkende schriftelijke mededeling van Bowen Vereniging als bedoeld in het vierde lid van dit artikel, zonder dat op een der partijen nog enige verplichting rust.
 

Overeenkomst en annuleringsvoorwaarden

6.1 Annuleren of verplaatsen van de inschrijving voor een scholing kan binnen 14 dagen na de factuurdatum kosteloos. Deze 14 dagen gelden als wettelijke bedenktermijn. Daarna geldt: annuleren tot 6 weken voor de scholing: volledige restitutie minus € 50,00 kosten. Bij verplaatsen van de scholing naar een andere datum: € 25,00 euro kosten.

6.2 Tussen 6 en 2 weken voor aanvang annuleren of verplaatsen naar andere datum kost u 50% van de cursusprijs.

6.3 Annuleren of verplaatsen na 2 weken voor aanvang: geen restitutie van de cursusprijs.

6.4 Annuleren of verplaatsen kan alleen via de email naar info@bowenvereniging.nl

6.5 Indien u niet in staat bent de (gehele) lesactiviteit te volgen, is dat voor uw rekening en risico. Uiteraard zoeken wij met u naar een gepaste oplossing.

6.6 Restitutie van reeds gedane betalingen vindt plaats binnen twee tot vier weken op een door de cursist aan te geven bankrekening.

6.7 Bij eventuele nationale of plaatselijke crisis/ramp waardoor scholingen niet door kunnen gaan zal Bowen Vereniging proberen om in goed overleg de training te verplaatsen dan wel een passend alternatief aan te bieden.
 

Overige rechten en plichten

7.1 Studenten dienen zich gedurende de scholing correct te gedragen en de andere studenten niet te hinderen. Zich te onthouden van ongevraagde demonstraties van andere methoden dan die in de training worden onderwezen.

7.2 Melding te maken van de aanwezigheid bij hem van een ziekte of aandoening, die gevaar kan opleveren voor de docenten, de andere studenten en/of eventuele proefpersonen.

7.3 Alle informatie, die tijdens een scholing wordt verkregen vertrouwelijk te behandelen, zowel wat betreft de inhoud van de scholing als wel wat betreft personen die aanwezig zijn.

7.4 De uitgereikte informatie -zowel schriftelijk als mondeling- blijft eigendom van Bowen Vereniging Deze wordt slechts in permanente bruikleen afgegeven en mag niet worden doorverkocht of weggegeven. Het copyright van alle uitgereikte materialen berust bij de opleiding.

7.5 De student dient zich te onthouden van acquisitie of wervende uitlatingen voor andere scholing dan die door Bowen Vereniging worden aangeboden.

7.6 Bowen Vereniging is bevoegd om een student (tijdelijk) de toegang tot c.q. deelname aan de scholing te ontzeggen, zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op restitutie van betaalde lesgelden, indien de student zich niet overeenkomstig de hierboven genoemde regels gedraagt.
 

Aansprakelijkheid

8.1 De student is gehouden zelf te (doen) onderzoeken of hij de lichamelijke en/of geestelijke geschiktheid bezit en behoudt om de training te volgen. Bowen Vereniging aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid. De student vrijwaart Bowen Vereniging voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, medestudenten.

8.2 Bowen Vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de student of anderszins door de student meegebrachte materialen gedurende de scholing of anderszins verblijf van de student in de (les)lokalen van Bowen Vereniging.

8.3 Bowen Vereniging is niet aansprakelijk voor enig letsel dat de student overkomt tijdens of in verband met het volgen de scholing, tenzij er sprake is van grove schuld van Bowen Vereniging of haar docenten.

8.4 Bowen Vereniging is zich bewust van haar taak om betrouwbare informatie te verzorgen. Niettemin kan zij  geen aansprakelijkheid aanvaarden voor drukfouten, tekortkomingen of voor eventuele schade en gevolgen van het gebruik maken van de informatie op de website of de geleverde producten.

8.5 De student is zelf zelfverantwoordelijk voor het hebben of het verkrijgen van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering met betrekking tot het in de praktijk uitoefenen van de in de scholing aangeleerde technieken.